Privacyverklaring

Algemeen
T2 respecteert de privacy van haar opdrachtgevers, adviseurs en overige personen. Omdat wij met deze gegevens op een volledig transparante manier willen omgaan, hebben wij in het kader van het in werking treden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een privacybeleid geformuleerd en in onze organisatie geïmplementeerd.

Voor aanvullende, algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is T2, gevestigd aan de Kruisbergseweg 9, 7255 AG in Hengelo (Gld).

Verwerking persoonsgegevens
T2 verwerkt alleen de door u zelf aan ons verstrekte persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze adviezen en diensten. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 • geslacht;
 • voorletters, voor- en achternaam;
 • functie en bedrijf;
 • e-mailadres;
 • mobiel telefoonnummer en eventueel vast telefoonnummer.

De doelen van de verwerking door ons van uw persoonsgegevens zijn:

 • het in contact met u treden;
 • het uitvoeren van een zo goed mogelijke dienstverlening naar u toe;
 • het leveren van diensten aan u;
 • het onderhouden van relaties met u;
 • het voor u in gang zetten en begeleiden van (bouwvergunnings-)procedures;
 • het afhandelen van betalingen van of aan u.

Verwerking van gevoelige persoonsgegevens
Incidenteel wordt van particuliere opdrachtgevers het burgerservicenummer (BSN) verwerkt.

Registratie persoonsgegevens
T2 gaat zorgvuldig met uw persoonsgegeven om. Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een met een wachtwoord beveiligd elektronisch register. Slechts enkele daartoe gemachtigde personen van T2 hebben toegang tot dit register.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Op grond van artikel 13, lid 2 sub b van de AVG heeft u recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens van u. Tevens mag u deze door ons laten corrigeren of verwijderen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door T2 en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Elk verzoek daartoe dient vergezeld te gaan van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening heeft gezet en waarop een adres staat vermeld waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na uw verzoek krijgt u reactie op uw verzoek. Desgewenst kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Bewaartermijn gegevens
De door ons verwerkte en geregistreerde persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard: dit geschiedt tijdens de termijn dat we onze diensten aan u leveren en alleen tijdens de periode die wettelijk verplicht is.

Het delen van gegevens met derden
T2 verkoopt niet uw gegevens aan derden. T2  deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dat in het kader van het uitoefenen van onze diensten wenselijk is, of indien we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van Den Haag is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze verklaring, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contactgegevens
Voor verzoeken, vragen of informatie kunt u zich richten tot T2 via 0575-461921 en info@t2groep.nl.